Perwoll

Условия за ползване

 

Въведение

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА САЩ
ТОЗИ УЕБ САЙТ И ИНФОРМАЦИЯТА НА НЕГО НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ДОСТЪП ДО ТОЗИ УЕБ САЙТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ИЛИ СА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЖИТЕЛИ НА САЩ. УЧТИВО МОЛИМ ВЪПРОСНИТЕ ЛИЦА ДА СЕ СВЪРЖАТ С МЕСТНИТЕ УЕБ САЙТОВЕ НА HENKEL ИЛИ УЕБ САЙТОВЕ НА ФИЛИАЛИ ОТ HENKEL GROUP В САЩ. ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.
Като използвате този сайт, се съгласявате с Условията за ползване. Ако не сте съгласни с тях, не следва да използвате този сайт. Личната информация, до която има достъп Henkel чрез Вашето сърфиране или друго използване на този сайт, се обработва единствено в съответствие с насоките, установени в Политиката за защита на личните данни по-долу и свързаните със защитата на личните данни закони. Можем да променяме или преразглеждаме Условията и нашата политика за защитата на личните данни през определени периоди. Затова моля, посещавайте този раздел всеки път, когато посещавате уеб сайта, за да актуализирате сведенията си относно действащите Общи условия. Този уеб сайт съдържа прогнозни изявления, основани на убежденията на ръководството на Henkel. При използването им на този сайт, изрази като „очаква“, „възнамерява“, „вярва“, „оценява“, „има очакване за“, „планира“ и „проектира“, имат за цел да идентифицират прогнозни изявления. Такива изявления отразяват вижданията на Henkel към датата на изявлението по отношение на бъдещи събития и са свързани с рискове и несигурност. Поради много фактори действителните резултати могат да бъдат значително по-различни от прогнозираните тук резултати, включително и наред с други поради промени в общите икономически и бизнес условия, промени във валутните курсове и лихвени проценти, разходи на дружеството, рискове, свързани със съдебни спорове и международни операции, пускане на пазара на конкурентни продукти, неприемане на нови продукти или услуги, промени в интегрирането на бизнес стратегия за придобивания и сливания, както и въпроси, свързани с околната среда, нормативната наредба и интелектуалната собственост. Въпреки правните задължения за корекции на прогнозни изявления, Henkel няма намерение да актуализира непрекъснато всяко и всички такива прогнозни изявления.

Общи условия за ползване

1. Собственост и функциониране
Този уеб сайт принадлежи и е под контрола на Henkel CEE GmbH с адрес Vienna, Erdbergstraße 29, 1030 Vienna, Австрия. Като използвате този уеб сайт, Вие давате съгласието си пред Henkel да изпълнявате и да действате в съответствие с настоящите Условия за ползване (наричани по-долу за краткост „Условията“).

2. Връзки
За Ваше удобство и забавление този сайт може да съдържа връзки с уеб сайтове, които не принадлежат на Henkel. Моля, имайте предвид, че съдържанието на тези уеб сайтове не подлежи на контрол или влияние от страна на Henkel. В допълнение, макар Henkel да може да Ви предостави връзка към уеб сайт, който не принадлежи на Henkel, се подразбира, че Henkel не одобрява и не поддържа тези сайтове. В допълнение и съгласно записаното по-долу, Henkel не е задължен да носи отговорност по какъвто и да е начин за съдържанието на този уеб сайт или за последиците от използването му от Ваша страна. Ако решите да поръчате стоки или услуги чрез такива уеб сайтове, моля, имайте предвид, че Henkel не е страна по такива сделки и не е задължен да носи отговорност пред Вас или пред трета страна в резултат на това.

3. ЛИПСА НА ГАРАНЦИИ
HENKEL НЕ ПРЕДОСТАВЯ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ УЕБ САЙТ И ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВА ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ДА АКТУАЛИЗИРА ВЪПРОСНАТА ИНФОРМАЦИЯ. В ДОПЪЛНЕНИЕ HENKEL НЕ ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ. ВСИЧКО НА ТОЗИ САЙТ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“.

4. ЩЕТИ
ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА НА HENKEL, С НАСТОЯЩОТО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СЪС СЛЕДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ: HENKEL НОСИ ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ПРАВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ЗА ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ В СЛУЧАЙ НА ПРЕДНАМЕРЕНО И ГРУБО НЕХАЙСТВО СЛЕД ПРЕДЯВЕНИ ОТ ВАС ПРЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛТАТ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ. АКО СТЕ ТЪРГОВЕЦ, ОТГОВОРНОСТТА НА HENKEL Е ОГРАНИЧЕНА ДО ТЕЗИ ЩЕТИ И ДО ОБЕМА НА ЩЕТИТЕ, РАЗУМНО ПРЕДВИДИМИ КЪМ МОМЕНТА НА ПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ОТ ВАША СТРАНА. ГОРЕПОСОЧЕНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НЕ СЕ ПРИЛАГА, АКО HENKEL НАРУШИ СЪЩЕСТВЕНО ДОГОВОРНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА HENKEL ДЕЙСТВА ПРЕДНАМЕРЕНО. НЕ СЕ ПРИЛАГА И В СЛУЧАЙ НА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА. ВЪВ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СЛУЧАИ ОТГОВОРНОСТТА НА HENKEL, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, СЕ ИЗКЛЮЧВА. ЗАКОНОВАТА ОТГОВОРНОСТ НА HENKEL СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТА НЕ СЕ ВЛИЯЕ ОТ НАСТОЯЩОТО. ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ДО ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО (АКО ИМА ТАКИВА) И ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ. ДОКОЛКОТО ПРЕТЕНЦИИТЕ ЗА ЩЕТИ СРЕЩУ HENKEL СА ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ, СЪЩИТЕ СЕ ПРИЛАГАТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИСКОВЕ ЗА ЩЕТИ СРЕЩУ ФИЛИАЛИ И КЛОНОВЕ НА HENKEL И СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, СОБСТВЕНИЦИ, РАБОТНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА HENKEL. В СЛУЧАЙ ЧЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ НА HENKEL ВИ ПОЗВОЛИ ДА ЗАКУПИТЕ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА НА HENKEL, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕЗИ ЗАКОННИ СДЕЛКИ СЕ ПРИЛАГАТ СПЕЦИАЛНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ. МОЛЯ, ВНИМАТЕЛНО ПРЕГЛЕДАЙТЕ И ПОТВЪРДЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШИТЕ СДЕЛКАТА.

5. Прогнозно изявление
Този уеб сайт съдържа прогнозни изявления, основани на убежденията на ръководството на Henkel. При използването им на този сайт, изрази като „очаква“, „възнамерява“, „вярва“, „оценява“, „има очакване за“, „планира“ и „проектира“ имат за цел да идентифицират прогнозни изявления. Такива изявления отразяват вижданията на Henkel към датата на изявлението по отношение на бъдещи събития и са свързани с рискове и несигурност. Поради много фактори действителните резултати могат да бъдат значително по-различни от прогнозираните тук резултати, включително и наред с други поради промени в общите икономически и бизнес условия, промени във валутните курсове и лихвени проценти, разходи на дружеството, рискове, свързани със съдебни спорове и международни операции, пускане на пазара на конкурентни продукти, неприемане на нови продукти или услуги, промени в интегрирането на бизнес стратегия за придобивания и сливания, както и въпроси, свързани с околната среда, нормативната наредба и интелектуалната собственост. Въпреки правните задължения за корекции на прогнозни изявления, Henkel няма намерение да актуализира непрекъснато всяко и всички такива прогнозни изявления.

6. Интелектуална собственост
Моля, имайте предвид, че политиката на Henkel е да упражнява в пълна степен съгласно закона интелектуалните си права, включително и чрез предявяване на искове за наказателни санкции. Търговски марки, лога и марки за обслужване (наричани общо „Търговски марки“), показани на този уеб сайт, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки, собственост или под лиценз на Henkel или неговите филиали. Този сайт по никакъв начин не предоставя по подразбиране или по друг начин лиценз или право върху интелектуалната собственост без изричното писмено разрешение на Henkel. В допълнение всяко възпроизвеждане, препредаване, модификация или използване на съдържанието на този сайт за цели, различни от личните, нетърговски цели, изисква предварителното писмено съгласие на Henkel и следното известие за авторски права трябва да се появява при всяко копиране на съдържанието на този сайт или раздел от него: Copyright © 2015 Henkel CEE GmbH, Австрия. Всички права запазени.

7. Продукти на Henkel
Моля, имайте предвид: Продуктите на дружествата от Henkel Group се предлагат в много части на света. Въпреки това този сайт може да описва и представя продукти, които не са налични точно във Вашата държава. Тези описания имат единствено информативни цели и чрез тях не се декларира, че тези продукти, търговски марки или патенти са налични точно във Вашата държава. Информацията, публикувана от Henkel в глобалната мрежа, може да съдържа препратки или кръстосани препратки към продукти, програми и услуги на Henkel, които не са оповестени или налични във Вашата държава. Тези препратки не сочат, че Henkel възнамерява да обяви или да започне да предлага такива продукти, програми или услуги във Вашата държава. Консултирайте се с местното бизнес представителство на Henkel за информация относно продуктите, програмите и услугите, които могат да Ви бъдат предложени.

8. Приложимо законодателство/ Място на юрисдикция
Използването на този уеб сайт и цялата информация на него, включително препратки към уеб сайтове на трети страни, както и Условията и политиката за защита на личните данни по-долу, са предмет на вещното право на Австрия, с изключение на Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки. Мястото на юрисдикция за всички спорове, различия или претенции, възникващи от или във връзка с настоящите Условия или ползването на този уеб сайт, както и информацията в него, е Виена, Австрия.